අපි කසාද බඳින්න හරි, එකට ජීවත් වෙන්න හරි තෝරගන්නෙ අපි ආසා කරන ගැහැණියමද? අපි කසාද බඳින්න හරි, එකට ජීවත් වෙන්න හරි තෝරගන්නෙ අපි ආසා කරන ගැහැණියමද?

නවතම ලිපි