කාන්තාව වෙළද භාණ්ඩයක් වෙනවට මම කැමතියි. කාන්තාව වෙළද භාණ්ඩයක් වෙනවට මම කැමතියි.

නවතම ලිපි