ජනාධිපති කාර්යාලේ ඇතුලෙත් ඩීල් පිටත්  ඩීල් !

# ජනාධිපති පන්නන මෙහෙයුමට ජනපති මිතුරොත් එක්වේ !

# බොන්න දිලා කුනුකතා අහගන්න ගං-පොළ උන්නැහේ !

# ගොඨ-රනිල් පන්නමු - සජිත්ගෙන් පක්ෂ 80කට ආරාධනා !

# අනුර වුනත් අගමැති කරන්න අපි සුදානම් - චම්පික කියද්දී : මහ නාහිමිවරුන් හොයන අගමැති කරූ ද? 

නවතම ලිපි