සැප්තැම්බර් මස 26 යෙදුන දිවංගත එස්.ඩබ්.ආර්.ඩී බණ්ඩාරනායක 62 වැනි ගුණ සමරුව වෙනුවෙන්

චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිනිය සහ සුනේත්‍රා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය අද උදෑසන (26) හොරගොල්ල සමාධියට පුෂ්පෝපහාර දක්වන ලදී.

 

චන් කවරය

 

චන්ද්රි 1

 

නවතම ලිපි