මගේ සරල සිනමා ජීවිතේ අවසාන ජවනිකාව ජූනි මාසේ පහෙලාස්වෙනිදාට කැබිතිගොල්ලෑවේ,

යකාවැව ගමේ න්නදාවතී අම්මලාගේ ගෙදර මිදුලේදී තිරගතවෙනවා. එදාට ඔබත් එන්න.

Vishnu Vàsu

 

නවතම ලිපි